1. Rekisterin nimi Brokerlink Oy:n asiakasrekisteri 

 

2. Rekisterinpitäjä Brokerlink Oy Lohkopellontie 6-10 H 00650 Helsinki 

 

3. Yhteyshenkilö rekisteriin liittyvissä asioissa Antti Miekkavaara puhelin 040 964 0636 sähköposti: antti.miekkavaara@brokerlink.fi 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Vakuutusmeklaripalveluiden toteutus asiakkaiden kanssa tehtävien toimeksiantosopimusten mukaisesti sekä vakuutusmeklarin laillisten velvoitteiden täyttäminen. Käsiteltävät henkilötiedot perustuvat asiakkaiden kanssa tehtyihin toimeksiantosopimuksiin. Brokerlink Oy:n toimintaa valvoo Finanssivalvonta, joka myöntää toimiluvan ja rekisteröinnin lakimääräiset ehdot täyttäville vakuutusmeklariyhtiöille ja -meklareille. Laki Vakuutusedustuksesta (570/2005) asettaa vakuutusmeklareille mm. henkilötietoja koskevan erityisen salassapitovelvoitteen. 

 

5. Rekisterin sisältö Rekisteri voi sisältää asiakkaiden y-tunnuksia, osoitetietoja, tunnuslukuja, riskianalyyseja, vakuutustarjouspyyntöjä, tarjousvertailuja, vakuutusasiakirjoja sekä laskutus- ja maksutietoja. Rekisteri voi sisältää asiakasyhteisöjen palveluksessa olevista henkilöistä seuraavia tietoja: - nimiä ja henkilötunnuksia - osoitteita, puhelinnumeroja ja sähköpostiosoitteita - palkkatietoja - terveystietoja 

 

6. Henkilötietojen lähteet Asiakkaat sekä vakuutusyhtiöt 

 

7. Tietojen käyttäjät ja luovuttaminen Henkilötietoja käsittelevät vain sellaiset Brokerlink Oy:n työntekijät, joiden työtehtävien kannalta on välttämätöntä saada pääsy kyseisiin tietoihin. Tietoja luovutetaan toimeksiantosopimusten mukaisesti vakuutusyhtiöille, työeläkelaitoksille, työterveyspalveluiden tuottajille, asiakasyhteisöille sekä kyseessä oleville henkilöille. Tietoja voidaan tarvittaessa luovuttaa myös viranomaisille tilanteen niin vaatiessa. 

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. 

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet Brokerlink Oy:n asiakastiedot on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla. Tietokantoihin ja järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisterinpitäjä on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan niiden lainmukaisen käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt. 

 

10. Tietojen säilyttäminen Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen toimeksiantosopimusten toteuttamisen kannalta tai sopimusvelvoitteidemme sekä lakisääteisten velvollisuuksiemme noudattamiseksi. 

 

11. Oikeus tarkastaa omat tiedot Jokaisella henkilöllä, jonka tietoja rekisterimme sisältää, on oikeus tarkastaa omat tietonsa. 

 

12. Oikeus tietojen oikaisemiseen Jokaisella henkilöllä, jonka tietoja rekisterimme sisältää, on oikeus vaatia häntä koskevien virheellisten tietojen korjaamista. 

 

13. Oikeus tietojen poistamiseen Jokaisella henkilöllä, jonka tietoja rekisterimme sisältää, on oikeus vaatia häntä koskevien henkilötietojen poistamista.  

Ota yhteyttä

Nummikatu 18,
90100, Oulu

+358 40 198 5841 harri.tirkkonen@brokerlink.fi